Widerrufsrecht

Herroepingsrecht

  1. Koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen  14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument wordt ontvangen. 
  2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten geopend of beschadigd zijn, of wanneer deze slechts kort houdbaar zijn.
  3. De Koper kan een herroepingsformulier van Verkoper gebruiken. De verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van Koper aan Koper ter beschikking te stellen.  
  4. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts visueel inspecteren om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
    Ingeval het texielproducten betreft is het Koper toegestaan om het product te passen en visueel te inspecteren. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan Verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten die verband houden met het retourneren door Koper van het/de product(en) zijn, ingeval van herroeping van de Overeenkomst, voor rekening van Koper.